คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผู้เรียนและศิษย์เก่าเป็นผู้ประกอบการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”โรงเรียนผู้สูงอายุ”


คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผู้เรียนและศิษย์เก่าเป็นผู้ประกอบการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”โรงเรียนผู้สูงอายุ”

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวถึงรูปแบบการดำเนินโครงการเพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ลดการพึ่งพิง ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังของครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่างแท้จริง พร้อมทั้งส่งเสริมผู้เรียนและศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับได้ดำรงสืบทอดด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ ความต้องการของผู้สูงอายุ


ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่มสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ริเริ่มดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน ภายใต้ชื่อ”โรงเรียนจิตแจ่มใสวัยเกษียณบ้านนิคม” แก่ผู้สูงอายุที่สนใจ โดยกำหนดตารางกิจกรรมเปิดเรียนทุก 15 วัน โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนต่อไป และครึ่งนี้ได้จัดกิจกรรม ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร ศรีวิชัย (ใสใหญ่) โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถโดยการไลฟ์สด จำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิเช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันหอมละเหย น้ำมันนวด และกิจกรรมร้องเพลงบอก เพลงกล่อมเด็ก 
 
เว็บสำเร็จรูป
×