คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์สุกรี บุญเทพ และอาจารย์พัตรธีรา สุวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการสัมมนาการเมืองการปกครอง เรื่อง “การบริหารราชการส่วนกลาง”

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์สุกรี บุญเทพ และอาจารย์พัตรธีรา สุวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการสัมมนาการเมืองการปกครอง เรื่อง “การบริหารราชการส่วนกลาง” นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเรื่องเล่านักการเมืองนอกตำรา และ กิจกรรม Walk Rally ถนนแห่งประชาธิปไตย เกาะรัตนโกสินทร์ สถานที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สัปปายะสภาสถาน (อาคารรัฐสภา) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้วมรกต สนามหลวง อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) (วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566)
...
#HatyaiU #hatyaiuniversity
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×