วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2565
เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ. ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา (Anti-Doping Educator)
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Taskforce of the Asian Region Finance Committee Meeting
southhotnews.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×