➡️มทภ.4 เน้นการฝึก อส.จชต. ต้องเข้มแข็งเทียบเท่ากำลังหลักเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ➡️วันที่ 6 มิถุนายน  2567 เวลา 10.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ ที่ว่าการอำเภอ นาทวี จังหวัดสงขลา  พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางติดตาม และตรวจเยี่ยมการฝึกเสริมสร้างสมาชิกของอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 4 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างมีขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างครอบคลุม สามารถทำงานร่วมกับหน่วยได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานทดแทนกำลังหลักตามแนวทาง / หลักการของ ป.ป.ส. ที่ว่า “ใช้กำลังทหารน้อย ใช้กำลังพลเรือนให้มากที่สุด” นอกจากนี้ เป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้นำ สมาชิกกองอาสารักษาดิน ให้สามารถนำไปขยายผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฎิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตามหลักการป้องกันและปราบปรามการก่อความสงบได้ในทุกมิติโดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวพบปะและให้โอวาสว่า “เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน ถือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง การฝึกอบรมเสริมสร้าง อส.จชต. เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานด้านต่างๆในพื้นที่เป้าหมาย และสามารถป้องกันตนเองระหว่างปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้มีความปลอดภัย  และฝึกเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เสมือนเจ้าหน้าที่หลักในพื้นที่ สิ่งสำคัญหรือโจทย์หลักในการฝึก คือทำอย่างไรให้สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนทุกนายสามารถเรียนรู้ และสามารถเอาตัวรอดระหว่างการปฏิบัติงานได้ในทุกมิติ ตลอดจนสามารถประยุกต์ ปรับเปลี่ยนตามภารกิจ  และสถานการณ์ที่เจอได้ นอกจากนี้ต้องสามารถถอดบทเรียนจากอดีตมาวิเคราะห์ และเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความผิดพลาดต่อภารกิจน้อยที่สุด  ทุกหน่วยต้องสามารถปกครองและดูแลพื้นที่อย่างสงบสุขปราศจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น ขอให้เจ้าหน้าที่ตั้งใจฝึก ฝึกเพื่อนำไปใช้ ฝึกเพื่อให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ปราศจากความสูญเสียในพื้นที” 


ทั้งนี้ การฝึกอบรมเสริมสร้าง อส.จชต. จังหวัดปัตตานี ทำการฝึกระหว่างวันที่ 2 - 12 มิถุนายน 2567  มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 54 นาย จาก 6 คุ้มครองตำบล  ในส่วนของ การฝึกอบรมเสริมสร้าง อส.จชต. จังหวัดสงขลา ทำการฝึกระหว่างวันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 24 นาย โดยการฝึกมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีการดำเนินการกิจกรรม workshop ระดมความคิดถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน ต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในฐานะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่


#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×