🎖️รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.เป็นประธานพิธีปิดการฝึก หลักสูตรผู้นำ อส.จชต.(รุ่นที่ 2) พร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้มีผลการฝึกดีเด่น👉 วันที่ 7 มิถุนายน 2567  ณ กองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานปิดการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตรผู้นำ อส.จชต.) ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2 จำนวน 102 นาย ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน  2567 โดยมีผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้, หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล และผู้เข้ารับการฝึกฯ เข้าร่วมในพิธี🪪 โอกาสนี้ พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่มีผลการฝึกดีเด่นประจำรุ่น จำนวน 18 รางวัล และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกที่จบ (หลักสูตรผู้นำ อส.จชต.) จำนวน 102 นาย พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมผู้ที่มีผลการฝึกดีเด่นในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ โดยการฝึก(หลักสูตรผู้นำ อส.จชต.) ใช้เวลาการฝึกจำนวน 1 สัปดาห์ ดำเนินการฝึกโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันวางแผนการฝึกในหลักสูตรนี้ โดยกำหนดหลักสูตรเป็นกิจเฉพาะ 4 กิจ คือ กิจเฉพาะด้านการข่าว, กิจเฉพาะด้านกิจการพลเรือน, กิจเฉพาะด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์, และกิจเฉพาะด้านยุทธวิธี  ซึ่งทั้งนี้ล้วนเป็นทักษะสำคัญที่เจ้าหน้าที่ อส.พึ่งมี และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกกลับไปปฏิบัติงานพิทักษ์พื้นที่ และดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัย พร้อมกับนำความรู้กลับไปขยายผลการฝึกให้กับหน่วยตนเองเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกัน และปราบปราม การก่อเหตุรุนแรงในทุกมิติ และหนึ่งในนั้นคือภารกิจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะกองกำลังประจำถิ่นซึ่งเป็นลูกหลานคนในพื้นที่ และคุ้นเคยรู้จักพื้นที่ย่อมมีความเข้าใจและรู้ปัญหา เชื่อว่าจะหนึ่งส่วนสำคัญในการสร้างความสันติสุขให้เกิดเกิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×