เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       วันนี้ (29 เมษายน 2567) พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในห้วง 6 เดือนหลัง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมฯ ตลอดจน นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจโท พัฒนวุธ อังคะนาวิน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงยุติธรรม นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. และหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวง ทบวง กรม เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 10-01 กระทรวงยุติธรรม
         ในการนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดในทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีความพึงพอใจในสถิติการจับกุมที่มากขึ้น สถิติการบำบัดมากขึ้น แต่สถิติปัญหาของประชาชนยังไม่ลดลง ต้องเรียนว่าการประชุมในวันนี้มีประโยชน์มาก เพราะปัญหาใหญ่ในวันนี้มีผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องการประสานงานในกระบวนการยุติธรรมส่วนอื่น ๆ ถ้าทุกหน่วยได้เข้าใจปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดพร้อมกันจะทำให้สามารถตอบโจทย์การทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจกับรัฐบาลในการแก้ปัญหายาเสพติด และประชาชนมีความเชื่อมั่นว่ารัฐได้แก้ปัญหายาเสพติด และวันนี้ขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการเตรียมพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาหรือรองรับผู้ติดยาเสพติดต้องใช้การรักษา ซึ่งวันนี้ประชาชนในหมู่บ้านมีความเดือดร้อน ต้องทำให้ประชาชนเห็นผล เพราะเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง 6 เดือน ที่เราอยากจะมีการวัดผล โดยให้ทางสำนักงาน ป.ป.ส. ใช้การวัดผลที่เป็นกลางจากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมาช่วยวัดผล เพื่อจะนำเสียงสะท้อนนั้นมาแก้ปัญหา
ทั้งนี้ รัฐบาลได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องได้รับ การแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในการเปิดปฏิบัติลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปีตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งหวังที่จะลดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน โดยเฉพาะลูกหลานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งมีหน่วยงานรวม 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัด เข้าร่วมในแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว ทำให้ทุกหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจกระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice ,Thailand
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×