การประชุมปฐมนิเทศ โครงการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


 การประชุมปฐมนิเทศ โครงการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
นายไพเจน  มาก​สุ​ว​รรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็น​ประธาน​ในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในการประชุม ฯ 
  โดยมี นายพิพัฒน์พงศ์  แก้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง // กล่าวรายงาน
  เนื่องจากปัญหาอุทกภัย ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาการระบายนํ้า และปัญหานํ้าแล้ง เป็นปัญหาที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประสบความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอสิงหนคร มักจะสบปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาการระบายนํ้าในช่วงฤดูมรสุม โดยมีสาเหตุมาจากศักยภาพของระบบระบายนํ้าในพื้นที่มีไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนที่มีผลต่อการกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหานํ้าท่วมขังในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนและประชาชนเป็นจํานวนมาก อีกทั้งในฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่มีจำกัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่

   ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงดำเนินการจ้างบริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา จัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรายงานหรือแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
2.เพื่อจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
3.เพื่อจัดหาแผนหลักและแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการนํ้า โดยเฉพาะการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาการระบายน้ำและปัญหานํ้าแล้ง ในพื้นที่ป่าเกยสิงหนคร จังหวัดสงขลา
4.เพื่อออกแบบเบื้องต้น และประมาณราคา โครงการบริหารจัดการน้ำตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
#หาดแก้วรีสอร์ท
#สิงหนคร
 ณ ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×