พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาหนี้สินเครือข่ายภาคประชาสังคมแก้หนี้ครู

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาหนี้สินเครือข่ายภาคประชาสังคมแก้หนี้ครู
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องจากเครือข่ายภาคประชาสังคมแก้หนี้ครูจำนวน 42 ราย ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีการหักจ่ายเงินเดือนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ดร.ขจร ธนะแพสย์ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชน เข้าร่วมฯ ณ ห้องสนฉัตร อาคารกระทรวงยุติธรรม
สำหรับการเข้ายื่นเรื่องของเครือข่ายภาคประชาสังคมแก้หนี้ครูจำนวน 42 ราย จากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดกำแพงเพชร ในวันนี้มาจากกรณีการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในการหักจ่ายเงินเดือนไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 และไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การหักเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการเพื่อชําระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดว่า เมื่อหักแล้วจะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชําระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือ 30% แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตาม ทำให้สมาชิกทั้งหมดเกิดความเดือดร้อนอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบัน
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า วันนี้จะรับเรื่องกรณีดังกล่าวเพื่อตรวจสอบรายละเอียด โดยให้ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์สรุปรายละเอียดเพื่อในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าจะดำเนินการสอบถามยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้จะมอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่หักเงินเดือนมาพูดคุยหารือ เพื่อหาความชัดเจนในการตีความตามมติ ครม. และจะได้รายงานให้ ครม.ได้ทราบต่อไป
#รับเรื่องร้องเรียน #ร้องทุกข์ #หนี้สิน
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×