ศอ.บต. เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน เหตุคาร์บอมนราธิวาส ย้ำข้อสั่งการรองนายกฯ ประวิตร ต้องดำเนินการรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง พร้อมเสนอ กพต. เพิ่มประสิทธิภาพงานเยียวยาแบบการจัดการเฉพาะราย เพิ่มมิติการดูแลครอบครัวและชุมชน


ศอ.บต. เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน เหตุคาร์บอมนราธิวาส ย้ำข้อสั่งการรองนายกฯ ประวิตร ต้องดำเนินการรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง พร้อมเสนอ กพต. เพิ่มประสิทธิภาพงานเยียวยาแบบการจัดการเฉพาะราย เพิ่มมิติการดูแลครอบครัวและชุมชน
จากกรณีเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิด (คาร์บอม) บริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ ตรงข้ามโรงเรียนนราสิขาลัย ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อเที่ยงของวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 46 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย ต่อมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน กพต. ได้มีข้อสั่งการให้ ศอ.บต. ให้การช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ทุกราย เป็นการเร่งด่วนนั้น 
นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้รายงานสรุปความคืบหน้าการให้ความช่วยแหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ปัจจุบัน มีผู้ได้รับผลกระทบฯ ด้านร่างกาย จำนวน 47 ราย แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 26 ราย และประชาชน 21 ราย โดยในจำนวนนี้ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 2 ราย บาดเจ็บปานกลาง 5 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 39 ราย โดยขณะนี้ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 36 ราย และนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 10 ราย อย่างไรก็ตาม หนึ่งในผู้บาดเจ็บครั้งนี้ พบว่า เป็นเด็ก 2 ราย อายุ 1 ปี 1 ราย และอายุ 10 เดือน อีก 1 รายสำหรับความเสียหายด้านทรัพย์สินที่เกิดขึ้น พบว่าทั้ง 46 ราย ได้รับผลกระทบด้านทรัพย์สินทุกราย แบ่งเป็น อาคารของหน่วยงานรัฐ แฟลตตำรวจ (เสียหายมาก), การเคหะ, ที่ว่าการอำเภอเมืองนริวาส และโรงเรียนนราสิกขาลัย (เสียหายเล็กน้อย) นอกจากนี้ ยังมีความเสียหายในส่วนของรถยนต์ 24 คัน รถจักรยานยนต์ 8 คัน รถจักรยาน 1 คัน ปืนขนาด 9 ม.ม. 2 กระบอก ร้านขายของชำ 1 ร้าน และทรัพย์สินภายในห้องพัก 20 ห้อง ทั้งนี้ เป็นผลการตรวจสอบเบื้องต้น ยังมีผู้เสียหายบางรายมีทรัพย์สินเสียหาย
หลายรายการที่จำเป็นจะต้องรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
การให้ความช่วยหลือเยียวยาเบื้องต้น ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่กำหนด แบ่งเป็น กรณีเสียชีวิต ศอ.บต. มอบเงินช่วยเหลือด้านร่างกาย จำนวน 500,000 บาท กรณีเงินยังชีพบุตร เงินทุนการศึกษารายปี เงินค่าจัดการฌาปนกิจและเงินทดแทนประกันภัย ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร กรณีบาดเจ็บ รวม 46 ราย นั้น ศอ.บต. จ่ายเงินช่วยเหลือด้านร่างกาย รายละ 10,000 บาท ไปแล้ว 44 ราย คงเหลืออีก 2 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบใบรับรองแพทย์ และกรณีทรัพย์สินเสียหาย (ที่พักข้าราชการตำรวจ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดที่พักชั่วคราวเป็นการเรียบร้อยแล้ว 
นายชนธัญฯ กล่าวอีกว่า หากมีความคืบหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากกรณีคาร์บอมจังหวัดนราธิวาส ศอ.บต. ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทุกกรณี ศอ.บต. โดยเลขาธิการ ศอ.บต.  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร มอบหมายให้มีการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติและประชาชนเห็นถึงความตั้งใจของรัฐที่ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะช่วงประสบภาวะวิกฤติเช่นกรณีนี้ พร้อมนี้ ขอให้พี่น้องประชาชน ทุกคนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติราชการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติได้ตามปกติเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนและสร้างความสุขสงบ
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วต่อไป และให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งด่วน เพื่อยกระดับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพต. เตรียมการจัดทำนโยบายการเยียวยาใหม่ทั้งระบบ มุ่งเน้นการบริหารจัดการรายกรณีที่มาจากการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งในระยะสั่น-กลางและยั่งยืน นำมิติงานครอบครัวและชุมชนเป็นพลังสำคัญของการเยียวยาและการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่จะต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะนำเสนอ กพต. 
ได้ในการประชุม กพต. ต้นปี 2566 นี้


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×