🌈กองพลทหารราบที่15 จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน Army Youth Summer Camp ประจำปีงบประมาณ 2567🌈🌈กองพลทหารราบที่15 จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน Army Youth Summer Camp ประจำปีงบประมาณ 2567🌈
📝เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 0800 น. ที่ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน Army Youth Summer Camp ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ให้เยาวชนได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้แก่เยาวชน การเคารพกฎและกติกา ของสังคม รวมถึงการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในห้วงวันที่ 20 - 21 เมษายน 2567 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นบุตรหลานกำลังพล ของหน่วยขึ้นกองพลทหารราบที่ 15 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และเยาวชนในพื้นที่รอบค่าย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำนวน 54 คน  โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พักแรมในค่ายทหาร ครูพี่เลี้ยงทหาร คอยทำหน้าที่เป็นวิทยากร ดูแล ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
▶️▶️สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ในภาคเช้า เยาวชนพร้อมด้วยกำลังพลร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 15 รับฟังประวัติการก่อตั้งกองพลทหารราบที่ 15, พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อ 3 จังหวัดชายภาคแดนใต้, สดุดีวีรชนผู้กล้า ของกองพลทหารราบที่ 15 โดยมีวิทยากรชุดขุนศึกของหน่วยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ รับฟังบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย ( จิตอาสา 904 ) เรียนรู้ทักษะด้านสารสนเทศ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และในภาคบ่าย เดินทางไปยัง กรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 15 ศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ และจากนั้นเดินทางต่อไปยัง กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อเรียนรู้ การดำรงชีพในป่า การเอาตัวรอดทางน้ำ และเข้าสถานีทดสอบกำลังใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ที่ดีให้แก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์    “ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”◀️◀️
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×