ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง บุคลากร ศอ.บต. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)" มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง บุคลากร ศอ.บต. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงออกแบบ  (Design Thinking)" มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้  (26 มิถุนายน 2567)  ที่ โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มุ่งสู่การเป็น Smart Organization” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2567 โดยมี ผู้บริหาร ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการส่วนงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มุ่งสู่การเป็น Smart Organization” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ (Smart Organization) และมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบให้บุคลากร ศอ.บต. สามารถออกแบบการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบได้ เช่น ออกแบบการให้บริการใหม่ๆ แก่ประชาชน พัฒนาให้บุคลากร ศอ.บต. เกิดความรัก ความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดจนการให้เกียรติกันและกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีความภาคภูมิใจในองค์กร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากร ศอ.บต. 
ทั้งนี้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยวิถีทางที่ดีที่สุด โดยการแก้ไขปัญหาจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาบุคลากรในการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก ไปถึงกระบวนการทำความเข้าใจปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ ผ่านขั้นตอน 5 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ การเข้าใจ นิยาม สร้างสรรค์ จำสอง และทดสอบ 
พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาองค์กรตอนหนึ่งว่า เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด มี dynamic (เปลี่ยนแปลงเสมอ) และมีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยน priority (ลำดับความสำคัญ) ตลอดเวลา ที่สำคัญต้องมีฐานความคิดเดิม จุดหวังผลสัมฤทธิ์เราต้องเป็นจุดเดิม มี Mission (ภารกิจ) ที่กว้าง ลดขั้นตอน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ มีวิธีสร้างกลไกในการทำงานให้แคบลง สร้างโมเดลตัวเองให้ชัด เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างรวดเร็วภายใต้กลไกต่างๆ  หาวิธีตอบโจทย์ความท้าทายในเรื่องการทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ซึ่งจะเป็นการวัดศักยภาพของเรา ทั้งศักยภาพเชิงความคิด เชิงการจัดการจากตัวเราออกมาในการทำงาน เพื่อบริหารงานให้เกิดผลสำเร็จ รวมทั้งหากคนในองค์กรมีความเข้าใจไปในทางเดียวกัน เมื่อสื่อสารและวางเป้าหมายจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 
เว็บสำเร็จรูป
×