รอง ผอ.ศปพร. เปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันราษฏรอาสาหมู่บ้านแม่ลาน ที่ 1 จ.ปัตตานี


💂🏻รอง ผอ.ศปพร. เปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันราษฏรอาสาหมู่บ้านแม่ลาน ที่ 1 จ.ปัตตานี 💂🏻
📝เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 0900 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  พันเอก อังคาร พร้อมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำกำลังพล ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันราษฏรอาสาหมู่บ้านแม่ลาน ที่ 1 จ.ปัตตานี  โดยมี พันเอก จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 2 ,พันเอก ปรเมธ ศานุพงศ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ,ปลัดอำเภอแม่ลาน ,รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ลาน  พร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในพิธี


สำหรับการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีทั้งหมด 16 รุ่น จัดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี,จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งมียอดผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละจำนวน 120 คน โดยการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้เมื่อเกิดเหตุ รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์และขยายผลในการฝึกทบทวนพิเศษให้กับสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านของตนเอง ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก ได้รับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม และวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุ วิธีแก้ไขสถานการณ์กรณีถูกลอบทำร้าย พร้อมทั้งรับทราบถึงแผนการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และตำบล ของตนเอง โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มุ่งหวังให้ผู้รับการฝึกทุกท่านได้มี ความรอบรู้ ในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และการแก้ไขปัญหากรณีถูกลอบทำร้าย รวมทั้งความสำนึกในหน้าที่ของการเป็นราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน เสริมสร้างความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จัก เคารพสิทธิผู้อื่น สร้างความคุ้นเคย และให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเหนือสิ่งอื่นใด จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี และยึดมั่นตามพระราชเสาวนีย์ แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไป
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×