🌈การแข่งขันกีฬาเยาวชน พล.ร.15 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 “ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างความสามัคคี สานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว” ให้กับบุตรหลานกำลังพลในห้วงปิดภาคเรียน🌈🌈การแข่งขันกีฬาเยาวชน พล.ร.15 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2567  “ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างความสามัคคี สานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว” ให้กับบุตรหลานกำลังพลในห้วงปิดภาคเรียน🌈
📝เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 1300 น. พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน กองพลทหารราบที่15 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สนามฟุตบอลกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างความสามัคคี สานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้กับบุตรหลานกำลังพลในห้วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยมี พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ตลอดจนผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 ตลอดจนบุตรหลานกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
▶️ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า ของ ตามนโยบาย ของ พลเอก เจริญชัย  หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่สั่งการให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ระดับกองพล และ มลทลทหารบก ทั่วประเทศ 49 หน่วย โดยกองพลทหารราบที่15 ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับบุตรหลานกำลังพล และชุมชนรอบค่ายในห้วงปิดภาคเรียนนั้น กองพลทหารราบที่ 15 ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 15 จัดกิจกรรมการการเรียนรู้และการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในกองพลทหารราบที่ 15 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาธิปไตย 2) ปลูกฝังความคิดและส่งเสริมให้บุตรหลานกำลังพลใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  3) เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานกำลังพล รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและส่งเสริมด้านสุขภาพ พลานามัย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ 4) ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวกำลังพลให้เหนียวแน่น  5) ส่งเสริมให้บุตรหลานกำลังพลรู้จักการเข้าสังคมโดยการร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ได้รู้จักเพื่อน พี่ น้องคนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็น”ครอบครัวเดียวกัน” ภายในกองพลทหารราบที่ 15 โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลาง
▶️▶️สำหรับกิจกรรมกีฬาเยาวชนภายในกองพลทหารราบที่ 15 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  ซึ่งจำแนกกลุ่มการแข่งขัน ออกเป็น 5 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ 1. กีฬาฟุตบอล ,2.กีฬาแชร์บอล,3. กีฬาพื้นบ้าน, 4. กรีฑา และ 5. การแข่งขันกองเชียร์ โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับ เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และของขวัญที่ระลึก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุตรหลานกำลังพลและครอบครัวในกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์    “ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”◀️◀️
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×