นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับทุนสนับสนุนโปรแกรม IDEATION (IDEA) 100,000 บาท พัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น “TED Youth Startup”นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับทุนสนับสนุนโปรแกรม IDEATION (IDEA) 100,000 บาท พัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น “TED Youth Startup”
          ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ประกอบด้วย น.ส.กัญญาณัฐ ใจแข็ง ชั้นปีที่ 3 น.ส.มันนา บินอากัม ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร และ น.ส.ฮายาติ ตอแลมา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมี ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ และ ผศ.ปริยากร บุญส่ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนสนับสนุนโปรแกรม IDEATION (IDEA) เป็นเงิน 100,000 บาท สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การบ่มเพาะโดยเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×