คณะทูต 12 ประเทศจากโลกมุสลิมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู ร่องรอยประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม 2 วิถี คณะทูต 12 ประเทศจากโลกมุสลิมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู ร่องรอยประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม 2 วิถี 
วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) คณะทูต 12 ประเทศจากประเทศโลกมุสลิมลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู (บ้านดาโต๊ะมูลียอ) อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  ซึ่งเป็น 1 ใน สถานที่ที่ในการศึกษาดูงานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ก่อตั้งโดยนายต่วนอับดุลเลา ดาโอ๊ะมารียอ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และนางซัมซีเยาะห์ ดาโอ๊ะมารียอ เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งใหม่ในพื้นที่โกตาบารู - รามันห์ เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูอาศัยพื้นที่ภายในบ้านดาโอ๊ะมูลียอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดแสดงมุมเรียนรู้วิถีชีวิต และวัตถุโบราณต่างๆ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ เรือนต่วนจรือนิห์ หลวงศรีราชาบดินทร์ เป็นเรือนรับรองและแนะนำพิพิธภัณฑ์ ศาลาลงซัน เป็นมุมเรียนรู้ครัวจำลองแบบวิถีดั้งเดิม ศาลาซูงาโต๊ะนิ เป็นมุมจัดแสดงวัตถุพื้นบ้านในท้องถิ่นเรือนโกตารามัย เป็นมุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองโกตาบารู สวนรัตนภักดี เป็นมุมเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าโกตาบารู ซึ่งทั้ง 5 มุมเรียนรู้นี้จัดแสดงโบราณวัตถุ ภาพถ่ายเก่า เอกสารเก่า ภาพวาด และของจำลอง โดยพิพิธภัณฑ์มุ่งเน้นที่จะให้เยาวชนในท้องถิ่นเห็นถึงความสำคัญถึงประวัติศาสตร์ และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง นำความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่
โดยคณะทูตฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม เยี่ยมชมและศึกษาเครื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ เรือพายเก่าแก่ขนาดเล็กของชาวบ้านเมืองรามันห์ในอดีตที่อยู่ตามลุ่มน้ำสายบุรี จุดเด่นอยู่ที่ส่วนปลายเรือ มีปีกไม้สามเหลี่ยมแกะสลักลายดอกมลายูลังกาสุกะ ครกตำข้าวโบราณที่ทำจากส่วนลำต้นของไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ นำมาถากด้วยขวานและเกลาเป็นรูปทรงกลม ขุดเป็นหลุมด้านบน เวลาตำจะใช้ไม้ยาวตำ แหวนประดับอัญมณีโกตาบารู เนื่องจากโกตาบารูเป็นแหล่งผลิตแหวนประดับอัญมณีที่มีชื่อเสียงของเมืองรามันห์ มีช่างฝีมือดีในท้องถิ่น และเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในท้องถิ่น กีตาบยาวี หรือตำราที่ใช้สอนในปอเนาะต่างๆ เป็นตำราที่พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลือง สถานที่พิมพ์ช่วงแรกที่ปาตานียังไม่มีโรงพิมพ์คือ จะพิมพ์ที่เมกกะ หรือในประเทศมุสลิมอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายเก่าของโกตาบารู เช่น ภาพถ่ายวิถีชีวิตท้องถิ่นของผู้หญิงโกตาบารู ภาพงานบริจาคหาทุนสร้างมัสยิดดารุสสลาม ภาพชุมชนบ้านโฆะ โกตาบารู เป็นต้น
และยังได้รับทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีทั้งพุทธ มุสลิม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วย
ด้านต่วน อับดุลเลาะ ดาโอ๊ะมารียอ เจ้าของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู (บ้านดาโต๊ะมูลียอ) กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาหที่วันนี้มีคณะทูตจากประเทศร่วมมุสลิมมาเยือนสถานที่แห่งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวและคนในพื้นที่ เชื่อว่าทุกท่านจะได้เรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในสมัยอดีตที่ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างยาวนาน ภายใต้ความหลากหลายอยู่กันอย่างพี่น้อง โดยไม่มีความแตกแยกของคนในพื้นที่

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×