รอมฎอนไนท์ @เตราะบอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในช่วงก่อนเดือนรอมฎอน
รอมฎอนไนท์ @เตราะบอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในช่วงก่อนเดือนรอมฎอน
     วันที่ 8 มี.ค.67 เทศบาลตำบลเตราะบอนเปิดโครงการรอมฎอนไนท์ @ เตราะบอน 2024ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในช่วงก่อนเดือนรอมฎอน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
นายวิรัตน์ บุญจันทร์ นายอำเภอสายบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรอมฏอนไนท์ @ เตราะบอน 2024 โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลเตราะบอน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเตราะบอน ปลัดเทศบาลตำบลเตราะบอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล กลุ่มสตรี ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
นายบรอเฮ็ง ดอมะ นายกเทศมนตรีตำบลเตราะบอน กล่าวว่าผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งตลาดแห่งใหม่ ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปวัฒนธรรม สถานที่ๆจะได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกทั้งตามอัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเหล่ากลุ่มเยาวชน ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้แวะเวียนเดิน กิน ชิม ช็อป พร้อมฟังบรรยายธรรมเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม  
   สำหรับวัตถุประสงค์จัดงานฯในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในช่วงก่อนเดือนรอมฎอน  กระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของชาวเทศบาลตำบลเตราะบอนให้เป็นที่รู้จัก ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั่งเดิมของชุมชนและให้คนในชุมชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันนำไปสู่การสร้างสังคมชุมชนให้เข้มแข็งและสงบสุขต่อไป
#อับดุลหาดี ภาพ/ข่าว
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×