อพท.สุโขทัยจัดกิจกรรมยกระดับพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง


อพท.สุโขทัยจัดกิจกรรมยกระดับพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง 
วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.  พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร จัดกิจกรรมยกระดับพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง โดยมี พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผจก.อพท.สุโขทัย เป็นประธานฯ และ นายณัฐพงศ์  บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.สุโขทัย กล่าวรายงานฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 2 จังหวัด สุโขทัย-กำแพงเพชร และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ ภาคเอกชน 
ในการนี้ วันแรก พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผจก.อพท.สุโขทัย เป็นวิทยากร สอนชุมชนในการยกระดับทุนทางวัฒนธรรม Soft power ด้านศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ดีงามในพื้นที่พิเศษได้รับการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ นาย วิกรม นันทโรจน์สิริ เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (สทช.) เป็นผู้สอนให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้การใช้งาน CBT Travel Mart 2024 ในระบบ SMART CBT Carbon Footprint และ SROI  ความคุ้มค่าการใช้งบประมาณในการพัฒนาชุมชน 
วันที่สอง ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) โดย นางสาว ปิติญา พรรณารุโณทัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย พร้อมทั้งอบรมการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Thailand Homestay Standard) (Home lodge) โดย นางสาว คัทรียา กันทะชมภู สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยทักษะด้านการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยวิทยากร พันตำรวจโท ต่อลาภ ตินะมาตร สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกับกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 2 จังหวัด สุโขทัย-กำแพงเพชร และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ ภาคเอกชน ณ บ้านหมอรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย
การจัดกิจกรรมนครั้งนี้ อพท.สุโขทัย ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญา ให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถมีระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชุมชน และนำความรู้ที่ได้ตลอดเวลา 2วัน พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com

 
 
เว็บสำเร็จรูป
×