มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดอบรมยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรบนฐานกาแฟจังหวัด เชื่อมโยงแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หวังช่วยเสริมทักษะ ยกระดับเกษตรกรในท้องถิ่น ต่อยอดสู่การเพิ่มรายได้ในหลากหลายมิติ
มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดอบรมยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรบนฐานกาแฟจังหวัด เชื่อมโยงแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หวังช่วยเสริมทักษะ ยกระดับเกษตรกรในท้องถิ่น ต่อยอดสู่การเพิ่มรายได้ในหลากหลายมิติ
          เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรบนฐานกาแฟจังหวัด เชื่อมโยงแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ณ ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภี มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ซึ่งเป็นการอบรมที่อยู่ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาและเสริมทักษะชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตร 
          ทั้งนี้ เพื่อยกระดับเกษตรกรให้มีความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ลดปัญหาความยากจนในครัวเรือน และเป็นการต่อยอดให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรหรือชุมชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับกาแฟ ได้รับความรู้ที่สามารถประยุกต์การท่องเที่ยวบนฐานกาแฟจังหวัดสตูล และเชื่อมโยงแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้ 
          ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคบรรยายและกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ (workshop) โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำปุ๋ยจากเปลือกกาแฟ การชงกาแฟโบราณ การป้องกันและกำจัดแมลงโดยวิธีธรรมชาติ การป้องกันและกำจัดมอดกาแฟอย่างปลอดภัย การชงกาแฟสดแนว slow bar การทาสครับกาแฟ สาธิตการนวดผิวด้วยสครับกาแฟ เป็นต้น


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×