อบจ.สงขลา เดินหน้าเปิดตลาดเกษตร แห่งที่ 4 อ.กระแสสินธุ์ “ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด" เพื่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
อบจ.สงขลา เดินหน้าเปิดตลาดเกษตร แห่งที่ 4 อ.กระแสสินธุ์ “ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด" เพื่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
          วันที่(19 เม.ย. 67) ที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการตลาดเกษตร อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมที่ 2 ”ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green Local Market)” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด (1 อำเภอ 1 ตลาดเกษตร) : อำเภอกระแสสินธุ์ โดยมี นายอุดร แก่นบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงแส กล่าวต้อนรับ นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอกระแสสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ค้า และพี่น้องชาวตำบลเชิงแส เข้าร่วม
          นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอกระแสสินธุ์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาคเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรของสงขลาให้เติบโตยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่และเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่จะมาดูแลด้านการเกษตรโดยตรง ได้กำหนดจัดโครงการตลาดเกษตร อบจ. ขึ้น ในปีงบประมาณ 2567 โดยมีเป้าหมาย 1 อำเภอ 1 ตลาดเกษตร
          ด้านประธานในพิธี นายธัชธาวินท์ สะรุโณ กล่าวว่า สำหรับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ในการร่วมดูแล พัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในจังหวัดสงขลา โดยได้มีการออกแบบการทำงานโดยใช้หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ การระเบิดจากข้างใน และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของรัชกาลปัจจุบันที่มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
          “จังหวัดสงขลา มีจุดแข็งในอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ในแต่ละภูมิสังคม มีสินค้าเกษตรที่หลากหลาย เป็นพื้นที่การค้าชายแดน มีสถาบันทางวิชาการจำนวนมาก มีเกษตรกรผู้นำหลากหลายสาขา ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเกษตรกรยังขาดความสามารถในการจัดการสินค้าให้ครบห่วงโซ่คุณค่าการผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อทำให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในขณะที่มีโอกาสทางด้านการส่งออก ด้านการท่องเที่ยว และปัจจุบันผู้บริโภคมีความตระหนัก มีความต้องการด้านอาหารที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น”
          โครงการตลาดเกษตร อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีเป้าหมายจัดกิจกรรมตลาดเกษตร อบจ. ให้ครอบคลุม   ใน 16 อำเภอ คือ 1 อำเภอ 1 ตลาดเกษตร ตลาดในห้างสรรพสินค้า และตลาดสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green Local Market)” เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า และผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตโดยตรง เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน/ครัวเรือนอย่างยั่งยืน อันเป็นการกระจายรายได้สู่คน ชุมชน ทำให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้านการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีมูลค่าสูง เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว 
: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×