สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย จัดงานศิลปนิพนธ์ Art Thesis Exhibition 2024 สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย จัดงานศิลปนิพนธ์ Art Thesis Exhibition 2024 สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ จัดโครงการศิลปนิพนธ์ Art Thesis Exhibition 2024  นิทรรศการ "ต(ร)าตรึง : Art Thesis Exhibition 2024" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศิลปนิพนธ์ Art Thesis Exhibition 2024 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้นำผลงานศิลปนิพนธ์ซึ่งผ่านกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีระบบ มีการดำเนินการ การวางแผนและพัฒนาทั้งทางด้านทักษะฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคล  ทั้งนี้ คุณค่าของสุนทรียภาพในงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์จะไม่สมบูรณ์ได้หากไม่มีการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับรสแห่งความงาม การจัดนิทรรศการจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กระบวนการเผยแพร่ได้บรรลุวัตถุประสงค์โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจงานด้านศิลปะได้ชื่นชมผลงานสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือยังทำให้วงการศิลปะกรรมในภาคใต้ได้เกิดความเคลื่อนไหวกระตุ้นให้ผู้สนใจมีความสนใจในผลงานศิลปกรรมมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดแสดง ณ หอศิลป์สงขลา เลขที่ 35 ถนนนครนอก จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19 เมษายน -15 พฤษภาคม 2567
-----------------------------------
#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สถาปัตย์มทร #การผังเมือง #การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ #ทัศนศิลป์ #ARCHRUTS #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย #มทรศรีวิชัย #ศิลปนิพนธ์ #ต(ร)าตรึง : Art Thesis Exhibition 2024
#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
southhotnews.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×