วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอยะหา/ ผอ.ศปก.อ.ยะหา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2567เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ และนโยบายต่างๆ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดยะลา ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ที่ประชุมได้รับทราบ รายละเอียด ดังนี้
▶️ แนะนำข้าราชการย้าย/บรรจุใหม่ จำนวน 1 ราย  นายอับดุลญาลีล บูระพา ตำแหน่งเกษตรอำเภอยะหา 
▶️ ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(ก.บ.อ.) อ.ยะหา จ.ยะลา
▶️ การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
▶️ โครงการพาหมอไปหาประชาชน 23 มิถุนายน 2567
▶️ รายงานความคืบหน้าการให้บริการคลินิกสุขภาพ
▶️ กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล ”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.67 ณ เวทีกลางงานกาชาด
▶️ การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 ประเมินรอบที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567
▶️ ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอยะหา      โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังทหาร ตำรวจในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสัตตะภาคี  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา


#ชูประเด็นข่าวภาคใต้
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×