🌳🌈 Betong Net Zero - กิจกรรมถอดบทเรียนกลไกและข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (ระดับจังหวัด)


🌳🌈 Betong Net Zero - กิจกรรมถอดบทเรียนกลไกและข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (ระดับจังหวัด)
🔖 วันที่ 13 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัยการจัดการการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนกลไกและข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (ระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุมบุหงารายา โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
🏷️ โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนของจังหวัดยะลา อาทิ คุณพัฒนา อรรถศิริ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา คุณธรรมภรณ์ ศรีประเสริฐ นายสถานีวิทยุ อสมท ยะลา คุณอนันต์  การามหิโต นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ คุณอารี  หนูชูสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จาก ศอบต. คุณอิทธิศักดิ์ วรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ จากสำนักงานจังหวัดยะลา คุณปวีนา โส๊ะโหรน วิศวกรชำนาญการ คุณอญาณา อาบู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ จาก สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา 
คุณชาลีชัย ตือมาแด จากกลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ.ยะลา คุณอับดุลฮาบี ยะอาแซ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ คุณไชยดี ยะยือริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคุณขวัญยิหวา โพธิ์ทอง นักวิชาการขนส่ง เป็นต้น
🪧 วัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการจัดการการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในขั้นตอนของการปรับ ลด ชดเชย และกิจกรรมตามเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ทั้ง 4 ส่วน ประกอบด้วย อาหาร ที่พัก การเดินทาง การจัดการของเสีย
🪴🪴〰️
#BetongNetZero
#BAM2024
#บพข.
#สกสว.
#สสส.
#มรย.


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×