มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จ.นครศรีธรรมราช อาสาเสริม สร้าง และบูรณาการสหวิชาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จ.นครศรีธรรมราช อาสาเสริม สร้าง และบูรณาการสหวิชาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
----------
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย พื้นที่ไสใหญ่ พื้นที่ทุ่งใหญ่ และพื้นที่ขนอม นำโดย ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเครือข่ายอาสาค่ายเสริม ค่ายสร้าง และบูรณาการสหวิชาชีพ (Inter Professional Education) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2567 (ที่ผ่านมา) ณ โรงเรียนบ้านควนมิตร ตำบลวังอาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
สำหรับ โครงการเครือข่ายอาสาค่ายเสริม ค่ายสร้าง และบูรณาการสหวิชาชีพ (Inter Professional Education) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช รับเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ และ สถาบันการศึกษาในเครือข่าย 10 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยาพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช 6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ 8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนนครศรีธรรมราช 10. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT เข้าร่วม 
.
บรรยากาศตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน นักศึกษาทั้ง 10 สถาบันได้ทำกิจกรรมร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านควนมิตร ทั้งการปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี ปรับปรุงบริเวณเสาธง ปรับปรุงจัด Check in ทำสวนหย่อม ปรับปรุงห้องพยาบาล ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา ซ่อมแวมโรงเพาะเห็ด ซ่อมแวมแป้นบาสเก็ตบอลบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย บริการวิชาการ Help me นาทีชีวิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ กีฬาสานสัมพันธ์ชาวค่ายและชุมชน กิจกรรมรอบกองไฟ ประกวดดาว และดาวจรัสประจำค่าย เป็นต้น ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความรู้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน บำเพ็ญประโยชน์สร้างจิตสาธารณะและส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการสหวิชาชีพก่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาชีพ


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×