💢รองนายกฯ "ภูมิธรรม" ลงใต้ มอบนโยบายพัฒนาชายแดนใต้ 5 ด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.
💢รองนายกฯ "ภูมิธรรม" ลงใต้ มอบนโยบายพัฒนาชายแดนใต้ 5 ด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.
วันนี้ (6 มิถุนายน 2567) 
เวลา 10.45 น. 
        💢นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะฯ เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เพื่อเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ จชต. ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)  โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. นายอำพล พงศ์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคาร ศอ.บต. จ.ยะลา 
      💢ในการนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เผยถึงการลงพื้นที่ 3 จชต. ว่า ตลอดระยะเวลา 2 วันที่ผ่านมา ในฐานะประธาน กพต. ได้มีโอกาสพบผู้แทนหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่หลายจุด และพบว่า จชต. มีศักยภาพเอื้อต่อการพัฒนาหลายด้าน จึงได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานมุ่งปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับประชาชน โดยเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับรัฐติดชายแดนไทย-มาเลเซีย สู่การเป็นเมืองคู่แฝด (Twin cities) โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 2 การก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาของไทยกับด่านของมาเลเซีย การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ในพื้นที่ เช่น ทุเรียน ให้มีศักยภาพเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญไปยังต่างประเทศ การพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ (Startup) และธุรกิจ SME การส่งเสริมอาหาร สินค้า และบริการฮาลาล รวมถึงส่งเสริมและผลักดัน Soft Power สินค้าในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ผ่านนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พร้อมหนุนการศึกษาสายสามัญควบคู่การศึกษาสายศาสนา รวมถึงการศึกษาสายอาชีพ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 3. ด้านสาธารณสุข เน้นส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาและบุตรหลังคลอด และผลักดันการจัดตั้งโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ 4. ด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้สามารถเข้าสู่บริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. อย่างเต็มที่ 5. ด้านการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว เท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และครอบคลุมทุกมิติ 
และ 6. ด้านการขับเคลื่อนงานตามมติ กพต. โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. และ จังหวัดทั้ง 5 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อน มติ กพต. ที่สำคัญให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
       💢ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี และคณะยังได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ บริษัท สหพันธ์การไฟฟ้า จำกัด ต.ท่าสาป จ.ยะลา หลังถูกคนร้ายลอบวางเพลิง ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เมื่อช่วงวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และได้รับเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนมอบเงินเยียวยากว่า 24 ล้านบาท 
        💢นอกจากนี้ นายภูมิธรรม  เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะฯ ยังได้เดินทางพบปะเครือข่ายชาวไทยพุทธ จ.ยะลา ณ วัดนิโรธสังฆาราม เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่อีกด้วย


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×