🟠 งานแถลงข่าว เปิดตัว มาตรการลดหย่อนภาษี TAX250% ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคใต้ตอนล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ให้เยาวชนแสดงความสามารถทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรี ในบรรยากาศสุดชิลล์ ริมหาดชลาทัศน์ สงขลา

🟠 งานแถลงข่าว เปิดตัว มาตรการลดหย่อนภาษี TAX250% ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคใต้ตอนล่าง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
----------------------------------------
    🟠 วันที่  5 กรกฎาคม 2567 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)   จัดแถลงข่าวเปิดตัวมาตรการลดหย่อนภาษี 250%  ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา และภาคใต้ตอนล่าง โดยร่วมกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนคอมพิวเตอร์ไทยคอม สถาบันการศึกษา ทั้ง 2 ราย ในจังหวัดสงขลาที่ได้ ขึ้นทะเบียน รับรองตามมาตรการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น 
     🟠 ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa   กล่าวถึง “ดีป้า” เปิดรายชื่อหลักสูตร-สถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง เพื่อลดหย่อนภาษี 250% ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะด้าน STEM สูงขึ้น 
• สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประกาศรายชื่อ 200 หลักสูตร และ 48 สถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะด้าน STEM สูงขึ้น
• รายจ่ายที่พัฒนาลูกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 ลดหย่อนภาษีได้ 250% 
5 กรกฎาคม 2567, อาคารดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ 712) พ.ศ. 2563 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวน 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือในการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) หรือคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ STEM นั้น “ดีป้า มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยได้รับการประสานจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังให้เป็นหน่วยงานรับรองหลักสูตรสำหรับการยกเว้นภาษีดังกล่าวตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 393) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมเป็น 250% สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือการจัดฝึกอบรมแก่ลูกจ้าง เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านดังกล่าว” ดร.ณัฐพล กล่าว  ดีป้า จึงดำเนินการประกาศรายชื่อหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้าน STEM ซึ่งมีสถานฝึกอบรมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม
     🟠 นายรพีพัฒน์ นำนาผล ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผยว่า อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ในอำเภอหาดใหญ่ พร้อมให้บริการผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในภูมิภาค ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Digital Ecosystem) และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทใน 5 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้ สำนักงานยังมี ห้องประชุม Co-Working Space ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ ไว้รองรับผู้ที่จะมาใช้บริการอีกด้วย ซึ่งในจังหวัดสงขลามีสองสถาบันที่ร่วมเปิดตัวในวันนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และโรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม (APPThai.com) เป็นสองสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรการนี้ โดยมีตัวอย่างหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง อาทิเช่น หลักสูตรผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล (Digital & Innovative Leadership) หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในยุคดิจิทัล (Human Resource and Organization Development in Digital Age) หลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Literacy for Community) หลักสูตร Power BI Desktop for Business Analytics
** หลักสูตร Digital Marketing โดย APPThai    และหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะให้ตรงกับการประกอบธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการเฉพาะรายด้วย  
      🟠 ดีป้า.. หวังว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรในทุกภาคส่วนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย.มาตรการนี้จะเปิดให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568


      🟠 นายรพีพัฒน์ นำนาผล ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง กล่าวเสริมว่า เป็นการร่วมเปิดตัวอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง (Digital Economy Promotion Agency Lower Southern Region) มีพื้นที่ใช้สอยรวม 883 ตารางเมตร ตั้งอยู่ 79 หมู่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยโซนสำนักงาน และ Co-Working Space เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าใช้งานและเป็นพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน หรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคและพื้นที่เป้าหมายของ depa เปิดให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนห้องจัดกิจกรรมสำหรับการให้ความรู้ ยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดย depa ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Digital Ecosystem) รวมถึงการบ่มเพาะแนวคิดและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน โดยคาดการณ์ว่า ในระยะเวลา 5 ปีจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ได้มาตรฐาน เท่าเทียม และมีความสุข ภายใต้สโลแกน “People First” พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินพันธมิตร ให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และหนังสือรับรองประกอบหนังสือเดินทางชนิดพิเศษ (Smart Visa) ให้กับกลุ่ม Digital Nomad ตลอดจนให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป
       🟠 ด้าน ดร.ธารพรรษ  สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.หาดใหญ่  กล่าวในงานนี้ว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก่อตั้งมาจนปัจจุบันปีที่ 27 เรามุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนขั้นสูง  สู่การขับเคลื่อน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หรือ I-IPOD เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่องค์กร การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพขององค์กร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการทำงานที่ผ่านมาร่วมกับ Depa ในโครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini Transformation Voucher) เพื่อสนับสนุนให้ SMEs และเกษตรกรไทย ให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับการรับรองหลักสูตรและรับรองสถานฝึกอบรม เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมร้อยละ 100 เพิ่มเป็นร้อยละ 250 สำหรับการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับผู้บริหาร ได้แก่
• หลักสูตรผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล Digital & Innovative Leadership
• หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในยุคดิจิทัล Human Resource 
and Organization Development in Digital Age.
• หลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Literacy for Community
• หลักสูตร Power BI Desktop for Business Analytics
ในสถานการณ์ที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยเฉพาะการเข้ามาของ AI การเตรียมบุคลากรขององค์กรให้มีความพร้อมนับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรทั้ง Re-skill และ Up-skill  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
      🟠 ครูใหญ่ไทยคอม สุรินทร์ นุ่นแก้ว ครูใหญ่/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนไทยคอมฯ กล่าวด้วยความภูมิใจ ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญ ที่สุดครั้งนี้ เมื่อโรงเรียนไทยคอมที่ มุ่งความมุ่งมั่นพัฒนา คนด้าน iT มาตลอด 19ปี ตั้งแต่สอนหลักสูรชตรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ การใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดภาคประชาชน และร้านออนไลน์การตลาดออนไลน์ สำปรับผู้ประกอบการออนไลน์  ปัจจุบัน โรงเรียนไทยคอมฯ ได้พัฒนา Platform  APPThaiStore หรือ APPThai.com  แอปสร้าง APP สำเร็จรูป เพื่อคนไทย และได้มีโอกาส พัฒนาเมืองสู่ Smartcity   ได้มีโอกาส รับรองจากการขึ้นทะเบียนหลักสูตร Digital Marketing โดย APPThai และรับรองสถานประกอบการ จาก depa ในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณสำนักงาน depa และกรมสรรพากร ที่ผลักดันให้เกิดมาตรการดังกล่าวนี้ โรงเรียนไทยคอมฯ APPThai จะดำเนินการทำมาตรการ ให้ดีที่สุด และจะขยายโอกาส สร้าง Partner เครือข่ายโรงเรียนฯ ไปทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีอาจารย์พิเศษ ด้านดิจิทัล Marketing โดย APPThai  ประจำกรุงเทพมหานคร , ชุมพร , ราชบุรี , ภูเก็ต ,ระนอง ,พังงา ,กระบี่ และอุบลราชธานี ครูใหญ่ไทยคอมฯ กล่าวด้วยความภูมิใจ สร้าง Platform ของ คนไทย เพื่อคนไทย APPThai คือ APP ของคุณ
     🟠 มาตรการนี้ สำหรับบริษัทนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการพัฒนาทักษะด้าน STEM สามารถตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง และรายละเอียดมาตรการภาษีได้ที่  http://www.depa.or.th/th/tax250
#depa #digital #innovation #technology #STEM #DigitalManpower #TAX250 #DigitalThailand


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×